18 Temmuz 2018 Çarşamba

Merkez Hakkında

7726 defa okundu

Tarihçe

Kuruluş

Süleyman Demirel Üniversitesi, Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü başkanı Prof.Dr.A.Ergün TÜRKER'in girişimleri ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve GEOFON Project GeoForschungs Zentrum Alman Araştırma Enstitüsü tarafından Göller Bölgesi fay hareketlerinin incelenmesi amacıyla 24 Ekim 1996 tarihinde kuruldu.

Merkez, Üniversite'nin Jeofizik mühendisliği, Jeoloji mühendisliği ve İnşaat mühendisliği alanında lisans ve lisans üstü düzeyde eğitim veren birimlerinin temel ve uygulamalı çalışmalarını sürdürdükleri yurt içi ve yurt dışı kurumlar ve endüstri ile işbirliği yaparak üniversite içinde ve hizmetin gerektirdiği her yerde uluslar arası düzeyde bilime, teknolojiye dönük ve ülke kalkınmasına yönelik etkinliklerde ortak çalışmalar yapmayı amaçlar.

Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi, Bu amaca uygun olarak;

Görev ve Sorumluluklar

Kapsam

Deprem riski taşıyan ülkemizde deprem kayıt şebekesini geliştirmek amacıyla; üniversite kampusunda, Isparta, Burdur, Denizli il sınırlarında kurulmuş olan deprem istasyonlarının çalıştırılmasını sağlar.
 

-Üniversite deprem kayıt merkezinde alınan verilerin Kandilli Rasathanesine adına Almanya-Postsam GEOFON veri merkezine ulaştırılmasını sağlar.

-Bölgede yeni deprem kayıt istasyonları kurarak deprem odak merkezlerini belirleme çalışmaları yapar.

-Bölgeye ait tüm UDİM(Ulusal Deprem İzleme Merkezi) verilerinden ayrıca araştırma amaçlı yararlanır, araştırmacıların yararlanmasını sağlar.

-Son yıllarda hızlı kentleşmeyle birlikte yüksekliği ve genişliği artan binalar, karayolları ve demiryolları, köprüler, tüneller, sev kazıları, barajlar, nükleer santraller ve benzeri mühendislik projelerinde karşılaşılan problemlerin çözümlerine katkıda bulunmak için jeotekniğin çeşitli alanlarında, bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, yeni teknolojiler geliştirme, teknoloji transferi yapmak, kamu ve özel teşebbüsün sorunları ile ilgili projeler hazırlamak, bilimsel raporlar vermek, teknik sorunların çözümünde yardımcı olmak ve fizibilite raporları hazırlanması konusunda teknik danışmanlık hizmetleri yürütür.

-Yerleşim yerlerinin Jeoteknik haritalarını yapar.

-Önemli yapı ve yerleşmelerin kurulacağı alanlarda, mikro bölgelendirme çalışmaları yapar.

-Depremler sırasında veya yağışlar sonrasında bas gösterecek toprak kaymaları için çalışmalar yapmak ve bu konu ile ilgili risk haritaları çıkarır

-Deprem ve depreme dayanıklı yapı yapma konusunda geniş kapsamlı halk eğitim çalışmaları yapar

-Zemin-yapı etkisi, yer hareketinin büyütmesi, azalım ilişkilerini geliştirmek amacı ile, Akdeniz ve Göller yöresinde özel kuvvetli, yer hareketi kayıt sistemleri kurar

-Çeşitli türdeki yapı ve yerleşmelerin depremden etkilenme derecelerini gösteren etkilenme analizleri ile hasar ve ekonomik kayıp olasılıkları için modeller geliştirir

- Ülkemizde doğal afet zararlarının 2/3'üne neden olan deprem zararlarının azaltılması için Bölge ve Şehir ölçeğinde fiziksel planlama çalışmaları yapar

-Üniversitenin farklı birimlerinde jeotekniğin çeşitli alanlarında yürütülen bilimsel ve teknik araştırma ile uygulamalar teşvik etmek ve destekler.