Görev ve Sorumluluklarımız

 

Deprem riski taşıyan ülkemizde deprem kayıt şebekesini geliştirmek amacıyla; üniversite kampusunda, Isparta, Burdur, Denizli il sınırlarında kurulmuş olan deprem istasyonlarının çalıştırılmasını sağlar.
 

-Üniversite deprem kayıt merkezinde alınan verilerin Kandilli Rasathanesine adına Almanya-Postsam GEOFON veri merkezine ulaştırılmasını sağlar.

-Bölgede yeni deprem kayıt istasyonları kurarak deprem odak merkezlerini belirleme çalışmaları yapar.

-Bölgeye ait tüm UDİM(Ulusal Deprem İzleme Merkezi) verilerinden ayrıca araştırma amaçlı yararlanır, araştırmacıların yararlanmasını sağlar.

-Son yıllarda hızlı kentleşmeyle birlikte yüksekliği ve genişliği artan binalar, karayolları ve demiryolları, köprüler, tüneller, sev kazıları, barajlar, nükleer santraller ve benzeri mühendislik projelerinde karşılaşılan problemlerin çözümlerine katkıda bulunmak için jeotekniğin çeşitli alanlarında, bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, yeni teknolojiler geliştirme, teknoloji transferi yapmak, kamu ve özel teşebbüsün sorunları ile ilgili projeler hazırlamak, bilimsel raporlar vermek, teknik sorunların çözümünde yardımcı olmak ve fizibilite raporları hazırlanması konusunda teknik danışmanlık hizmetleri yürütür.

-Yerleşim yerlerinin Jeoteknik haritalarını yapar.

-Önemli yapı ve yerleşmelerin kurulacağı alanlarda, mikro bölgelendirme çalışmaları yapar.

-Depremler sırasında veya yağışlar sonrasında bas gösterecek toprak kaymaları için çalışmalar yapmak ve bu konu ile ilgili risk haritaları çıkarır

-Deprem ve depreme dayanıklı yapı yapma konusunda geniş kapsamlı halk eğitim çalışmaları yapar

-Zemin-yapı etkisi, yer hareketinin büyütmesi, azalım ilişkilerini geliştirmek amacı ile, Akdeniz ve Göller yöresinde özel kuvvetli, yer hareketi kayıt sistemleri kurar

-Çeşitli türdeki yapı ve yerleşmelerin depremden etkilenme derecelerini gösteren etkilenme analizleri ile hasar ve ekonomik kayıp olasılıkları için modeller geliştirir

- Ülkemizde doğal afet zararlarının 2/3'üne neden olan deprem zararlarının azaltılması için Bölge ve Şehir ölçeğinde fiziksel planlama çalışmaları yapar

-Üniversitenin farklı birimlerinde jeotekniğin çeşitli alanlarında yürütülen bilimsel ve teknik araştırma ile uygulamalar teşvik etmek ve destekler.